Geen uitspraak over Kerkdennen

geplaatst in: 2010 | 0

Mede door Progresief Ermelo is in de raadsvergadering van 14 januari 2010 een motie ingediend met de bedoeling om uit te spreken dat het college werk moet gaan maken met het ontwikkelen van een visie op Kerkdennen. Volgens PE moet Kerkdenne op termijn omgevormd worden van bedrijventerrein naar een locatie waar zowel gewoond kan worden en waar eenvoudige bedrijvingheid plaatsvindt.

De meerderheid van de raad heeft de motie afgewezen.

De tekst van de motie luidde als volgt:

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 14 januari 2010,

Overwegende dat:
• Het college geen uitvoering heeft gegeven aan de toezegging uit het collegeprogramma om
duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van “Kerkdennen” na 2015;
• Hierdoor een aantal ondernemers gevestigd op Kerkdennen onnodig in onzekerheid verkeren;
• Deze ondernemers bij het streven naar een rendabele exploitatie momenteel min of meer 
genoodzaakt zijn ongewenste activiteiten te ontplooien;
• De daarmee gepaard gaande investeringen (i.v.m. afschrijvingstermijnen) een nieuwe toekomst van
het gebied na 2015 frustreren of zelfs onmogelijk maken;
• De uitblijvende duidelijkheid over “Kerkdennen” het gebied voor nieuwe ondernemers juist
aantrekkelijk heeft gemaakt voor activiteiten waar het bestemmingsplan niet in voorziet;
• Een aantal nieuwe bedrijfsactiviteiten met een lagere milieubelasting dan toegestaan niet
voldoen aan het vigerende bestemmingsplan, waardoor handhaving onafwendbaar lijkt.

Van mening zijnde dat:

• De toekomst van zowel de ondernemers als van alle inwoners van de gemeente hierbij niet gebaad is;
• Er juist nú voorgesorteerd moet worden, om in de nabije toekomst nieuw bestemmingsplan van het
bedrijfsterrein “Kerkdennen” mogelijk te maken.

Draagt het college op:
• Zolang er geen nieuwe visie voor “Kerkdennen” is vastgesteld, al het mogelijk in het werk te stellen om bij strijdig gebruik of bij voorgenomen strijdig gebruik, samen met de desbetreffende ondernemer, te zoeken naar een legale oplossing en dat alle mogelijke vrijstellingsbevoegdheden op dit vlak maximaal worden benut. Dit alles op voorwaarde, dat de overbodig geworden bestemming van bedrijven met zwaardere milieubelasting door ondernemers niet meer zal kunnen worden benut en eindigt op het moment dat er een nieuw bestemmingsplan van kracht is. Daarbij kan worden gedacht aan: grootgrutters, (volumineuze) detailhandel en educatieve doeleinden;
• Op “Kerkdennen” waar wettelijk mogelijk geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van (zware) industriële activiteiten en/of activiteiten waar zware transportbelasting mee gepaard gaat;
• Alle beschikbare panden en percelen op “Kerkdennen” waar mogelijk aan te kopen tegen een door een onafhankelijke taxateur vastgestelde prijs en deze actieve grondpolitiek te dekken uit de (reserve) grondexploitatie;
• De inhoud van deze motie binnen drie maanden met elke ondernemer op het bedrijventerrein “Kerkdennen” constructief te bespreken;
• Uit te zien naar vervangende industriegrond voor (zware) industriële activiteiten en/of activiteiten waar zware transportbelasting mee gepaard gaat, zodat verplaatsing van die bedrijven in de toekomst ook mogelijk is;
• Voor 1 januari 2012 de gemeenteraad van de gemeente Ermelo een nieuwe visie “Kerkdennen” aan te bieden en tot die datum de raad halfjaarlijks te rapporteren over de vorderingen.

En gaat over tot de orde van de dag.