Structuurvisie Ermelo 2025

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 1 maart stond de Structuurvisie 2025 op de agenda. Hieronder vindt u de inbreng van raadslid Anneke Knoppert-Ruiter namens PE.

 

Voorzitter,

Ter voorbereiding op dit agendapunt, vaststelling van de Structuurvisie Ermelo 2025, heb ik nog eens geluisterd naar de opname van de raadsvergadering van 30 juni jl. waarin de visie op hoofdlijnen besproken werd. Tijdens die raadsvergadering werd er o.a. waardering uitgesproken voor de inbreng van iedereen die meegeholpen heeft om deze structuurvisie tot stand te brengen. Ik wil dat hier graag herhalen: Hartelijk dank aan iedereen die meegedaan heeft en niet in de laatste plaats: hartelijk dank aan de ambtenaren die alle inbreng verwerkt hebben in de heldere, goed leesbare en goed werkbare structuurvisie die nu voor ons ligt.

 

 

Zoals u uit mijn woorden kunt opmaken, is de fractie van Progressief Ermelo positief gestemd over deze structuurvisie. Het in het voorjaar van 2011 vastgestelde Landschap Ontwikkelings Plan is onderdeel van deze structuurvisie en geeft ons richtlijnen hoe om te gaan met ons buitengebied en de kleine kernen, zodat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden en waar nodig verbeterd kunnen worden. Ook de Centrumvisieis een onderdeel van deze structuurvisie. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking hiervan, een proces dat wij met belangstelling volgen. En dan is er nog het Klimaatuitvoeringsplan, een stuk dat bevestigt dat wij zuinig zijn op wat wij nu hebben en zorg willen dragen voor de toekomst.

Het onderdeel ‘verkeer en vervoer’ uit de structuurvisie verdient het volgens onze fractie om in deze opsomming van positieve punten genoemd te worden, en dan met name het gedeelte over de fiets en het openbaar vervoer. Hier komen eigenlijk de drie hierboven genoemde plannen samen: Wanneer wij met z’n allen volop gebruik kunnen maken van goede, snelle en veilige fietsroutes en van het openbaar vervoer, dan komt dit het landschap, het klimaat en de leefbaarheid van ons dorp en het buitengebied ten goede!

Wij zijn ook blij dat het onderwerp ‘zorg’ zoveel aandacht krijgt in deze structuurvisie. Zorg in de breedste zin van het woord: zorg die mensen kunnen krijgen in de professionele zorginstituten, opleidingsmogelijkheden voor mensen die in de zorg willen werken, mogelijkheden voor mensen die zorg en recreatie willen combineren en mogelijkheden voor mensen die een bedrijf willen opzetten waar zorggerelateerde producten ontwikkeld en/of gemaakt kunnen worden.

 

Dat wij als fractie van Progressief Ermelo overwegend positief gestemd zijn over deze structuurvisie, wil niet zeggen dat wij geen kritische kanttekeningen willen plaatsen.

Zo vinden wij dat de rol die de gemeente Ermelo voor zichzelf ziet, die van actief voorwaardenscheppend, niet voldoende is vooralle zaken die zich zullen aandienen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan huisvesting, en dan met name aan huisvesting voor jongeren, voor starters en voor ouderen uit Ermelo. Uit onderzoek blijkt dat er nu en in de toekomst grote behoefte is aan goedkope grondgebonden leeftijdsbestendige woningen en aan nultreden appartementen. Het kan toch niet zo zijn dat deze drie bevolkingsgroepen hun heil moeten zoeken buiten ons dorp omdat de gemeente Ermelo een te afwachtende houding heeft aangenomen. Wij verwachten dat de gemeente vooral ook vanaf het eerste moment actief in gesprek gaat met alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkel- en bouwproces om er voor te zorgen dat er voldoende woningen voor juist deze groepen inwoners van Ermelo gebouwd zullen worden. Wij roepen de gemeente dan ook op om zelf ideeën op tafel te leggen; tenslotte weet zij zelf het beste waar behoefte aan is.

Ook de voorgenomen verschuiving naar lichtere bedrijvigheid van Kerkdennen (de zogenaamde verkleuring), vraagt om een actieve leidenderol van de gemeente en niet alleen een voorwaardenscheppende. Voor de ondernemers is het van essentieel belang om te weten waar zij aan toe zijn. Doel is om zo snel als mogelijk is de geluids- en verkeersoverlast te beperken.

 

Voorzitter, ter afsluiting wil ik graag de woorden van wethouder Van den Bosch aanhalen die hij sprak tijdens de al eerder door mij genoemde vergadering van afgelopen juni. “Wij willen een gastvrij, vitaal, krachtig en ondernemend dorp houden waar het goed wonen en ondernemen is voor jong en oud”.Voorzitter, ik denk dat dit, met deze structuurvisie als handleiding, heel goed mogelijk moet zijn.