Projectplan Tonselse Veld

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Inbreng van raadslid Anneke Knoppert voor de raadsvergadering van donderdag 31 mei 2012

In het raadsvoorstel dat voor ons ligt wordt gevraagd om in te stemmen met het Projectplan Tonselse Veld en daarmee: 
1. af te zien van een voorontwerpbestemmingsplan en
2. in te stemmen met het starten van inspraak op basis van de visiekaart.

In de bijlage  ‘Projectplan Gebiedsontwikkeling het Tonselse Veld’ wordt uitgelegd waarom er gekozen is voor een visiekaart in plaats van voor een voorontwerpbestemmingsplan; namelijk om vooraf gebruik te kunnen maken van de inbreng van belanghebbenden uit dit gebied, o.a. de speciaal voor deze gelegenheid samengestelde klankbordgroep.
Progressief Ermelo vindt dit een goede aanpak; tenslotte is iedereen er bij gebaat dat er uiteindelijk een bestemmingsplan ligt waar zoveel mogelijk betrokkenen zich in kunnen vinden en dat past binnen de door deze raad vastgestelde Structuurvisie.

Tijdens de commissievergadering van 8 mei hebben de insprekers stevige woorden gesproken. Uiteindelijk bleek er vooral verwarring te bestaan over de status van de visiekaart en de verdere inbreng van de klankbordgroep.
Jammer dat sommige commissieleden direct klaar stonden met hun oordeel,  zonder de wethouder eerst de gelegenheid te geven hier op te reageren.
De pas later aan de stukken toegevoegde toelichting  op de visiekaart had de meeste misverstanden waarschijnlijk kunnen voorkomen.
De fractie van PE wil het college daarom als goede raad meegeven om wanneer zij in de toekomst nogmaals met een visiekaart gaan werken, daar dan direct zo’n compacte toelichting bij te geven om onnodige misverstanden te voorkomen.

Tot slot willen wij het belang benadrukken van het zo goed mogelijk in beeld krijgen van eventueel aanwezige situaties die nu illegaal zijn en die straks ook niet in het nieuwe bestemmingsplan zullen passen. Dit om te voorkomen dat ze onbedoeld en ongewild onder het overgangsrecht zullen komen te vallen.