Beëindiging subsidierelatie MD Veluwe/Pinel/SWOE

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Er is nogal wat te doen geweest over het collegebesluit om de subsidierelatie met Pinel, SWOE en MDV te beëindigen. Dat had alles te maken met de eerder uitgesproken wens van de gemeenteraad om te komen tot één brede welzijnsorganisatie. In dat proces naar dat doel toe, is men elkaar kwijtgeraakt. Dat mag het college alsook de welzijnsinstellingen zich aanrekenen. Met als gevolg veel onbegrip, ruis en ongerustheid toen het college de knoop doorhakte.
Hieronder de inbreng van raadslid Alex Kleijnen tijdens de commissievergadering:


Voorzitter, het college heeft ons geïnformeerd de afzonderlijke subsidie aan SWOE, Pinel en MDV te gaan beëindigen, omdat de gemeente in de toekomst toe wil naar één brede welzijnsorganisatie, ter voorbereiding op de vele nieuwe taken en verantwoordelijkheden waar de gemeente zich voor geplaatst ziet. Het besluit wat het college nu genomen heeft is in lijn met wat hier eerder in deze commissie is besproken.
Wij hebben hier in meerderheid gezegd dat SWOE, Pinel en MDV zich moeten samenpakken. De organisaties wisten hiervan, daar is in het afgelopen jaar meerdere malen over gesproken, over en weer: en het college heeft nu de knoop doorgehakt.
Dát voornemen en het nu genomen besluit had en heeft de instemming van PE. Wij zien daar nut en noodzaak van. Want er gaat heel wat op het bordje van de gemeente terecht komen. In de meest korte samenvatting: De gemeente wordt verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet medische) ondersteuning aan haar inwoners. Ik ga hierover nu niet uitweiden maar het is een indrukwekkend takenpakket. En dat allemaal met minder geld vanuit het Rijk. Logisch dat de gemeente, het college, beleidsregie wil voeren.

Ook heeft het college besloten om het MDV te vragen met voorstellen te komen voor de aanpak van de samenwerking. Dat brengt mijn fractie tot de vraag: “Hoe ziet dat verzoek, die opdracht aan het MDV eruit”? Graag hoor ik wat de gedachten van het college hierover zijn. Ik vraag dat temeer omdat Pinel en SWOE nu met het bericht komen dat zij gaan fuseren. Dat is een goede stap vooruit, ..maar het uitgangspunt, dat de MDV erbij hoort, dat men gedrieën één organisatie vormt, is hiermee nog niet opgelost.
Voorzitter, het zou misschien een beter idee zijn om een onafhankelijk iemand of instantie in te zetten met die opdracht, om de 3 welzijnsinstellingen samen te voegen. Ik hoor graag de reactie van het college op dit idee. Want in het proces naar het doel toe, is men elkaar kwijtgeraakt. Dat geldt zowel voor de gemeente in de besprekingen met Pinel, SWOE en MDV, maar anderzijds ook tussen de welzijnsorganisaties onderling.

En dan voorzitter, over de ruis die er is ontstaan, en de ongerustheid die er leeft onder de vrijwilligers en bezoekers van vooral Pinel. Kijk maar naar de publieke tribune. Daar zitten veel mensen die bezorgd zijn en willen weten wat er nu gaat gebeuren. Wij hebben hun brieven gelezen. Daar wil ik namens mijn fractie nog graag het volgende over zeggen, eigenlijk een beetje over de hoofden van de commissie heen, rechtstreeks aan de mensen op de publieke tribune: De subsidie op het welzijnswerk wordt niet gestopt ! Dat gebeurt niet. Wél is het de bedoeling dat de subsidie niet meer naar alle 3 de instellingen apart gaat maar naar het geheel van de 3, naar één organisatie.

Het feit dat het college ook besloten heeft het recht van opstal van de percelen van Pinel op te zeggen is in lijn met wat de gemeenteraad hierover heeft besloten in het kader van het accommodatieonderzoek. Ook hier ga ik nu niet over uitweiden behalve dan dat we hier aan her Raadhuisplein meer welzijn- en cultuurvoorzieningen willen concentreren. Dus dat er wellicht straks wat geschoven gaat worden met de ruimtes of dat er wat meer gedeeld moet worden met anderen, dat zal. Maar dat wil niet zeggen dat Pinel op straat wordt gezet, helemaal niet! Of Plaza, dat is nooit gezegd en staat ook nergens beschreven.
Pinel heeft zijn bestaansrecht méér dan bewezen, geen misverstand over. En datzelfde geldt voor de SWOE. We kunnen en willen niet zonder de inzet van Pinel en SWOE. We kunnen niet zonder al die vrijwilligers die dit werk mogelijk maken, zo belangrijk. Maar we kunnen, met het oog op de toekomst ook niet zonder MDV. Wat er nu staat te gebeuren, is dat we willen dat genoemde 3 organisaties echt samen gaan, dat er een centrale coördinatie komt. Het heeft niets te maken met dat we ontevreden zouden zijn over Pinel, SWOE en MDV. Ik doe een oproep aan een iedereen die betrokken is bij hetzij Pinel, SWOE of MDV om zich positief op te stellen. Blijf a.u.b. gemotiveerd.

Sorry voorzitter en commissie dat ik me zo nadrukkelijk even tot de mensen in de zaal heb gewend. Maar PE wil dat die ruis uit de lucht gaat, dat er geen verkeerde informatie blijft rondzingen. Er is niemand gebaat bij een negatieve stemming. Wij willen iedereen er graag bij houden. De vrijwilligers, de medewerkers, de bezoekers en klanten van de instellingen. Zoals PE er tegen aan kijkt, worden er geen mensen ontslagen, komen de klanten niet op straat te staan en blijven de vrijwilligers broodnodig. Natuurlijk zullen er in het werk en in de activiteiten zaken gaan veranderen, maar veel zal blijven of zelfs worden versterkt. Het welzijnswerk gaat niet stoppen, dat gaat door.

De uitkomst van de beraadslagingen: het college heeft o.a. de toezegging gedaan dat de opdracht aan MDV, om met een plan van aanpak te komen voor het samenwerkingsverband, eerst wordt voorgelegd aan de commissie c.q. de raad.