Kadernota

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Op donderdag 11 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Op de agenda stond de kadernota. De kadernota is een belangrijke aanzet om tot een begroting voor 2014 (en daarna) te komen. Het is ook de vergadering waar de fracties een algemeen verhaal (algemene beschouwingen) mogen houden en waar moties en amendementen worden ingediend.

 

Namens PE heb ik in mijn beschouwingen terug gekeken op de afgelopen 3 jaar van deze collegeperiode. Eerst op de positieve zaken.
Het Klimaatuitvoeringsprogramma bijvoorbeeld en het revolverend fonds, wat een voorstel was vanuit onze fractie, en wat er aan gaat komen. Mensen kunnen uit dit fonds geld lenen om energiebesparende maatregelen te nemen.
Verder heb ik het Accommodatiebeleid aangestipt en de samenwerking met andere gemeenten binnen Meerinzicht. Ook nog de Centrumvisie waar binnenkort eindelijk voor iedereen zichtbare maatregelen genomen gaan worden. Een voorstel wat we indienden met de VVD om wat geld vast te leggen ten behoeve van kunst in het centrum haalde het niet.
Ook op het gebied van ouderenhuisvesting hebben we goede stappen gezet, al is het nog niet voldoende.
We zijn blij met de plannen voor Groevenbeek Noord, met goedkope woningen en veel aandacht voor duurzaamheid.

Een mede door ons ingediend voorstel om geld vrij te maken voor een Fietsknooppuntennetwerk heeft het gehaald. Hierin zullen onder andere een verbinding via de Groevenbeekse hei met Putten en een route langs het Romeins Marskamp onderdeel uit gaan maken. Dit was het eerste concrete succes deze avond.

De gemeenten zal veel taken op het sociale gebied moeten gaan uitvoeren. Het gaat dan onder andere over ouderenzorg, jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. We hebben een motie ingediend om geld apart te zetten om deze taken goed te kunnen uitvoeren, mochten de kosten tegenvallen. We weten nog steeds niet precies wat ons te wachten staat als gemeenten en ook de budgetten die we krijgen om genoemde taken uit te voeren zijn nog niet duidelijk.
Ook dit voorstel kreeg brede steun vanuit de Raad en is dus overgenomen. Een tweede concreet succes dus.

Verder kreeg de fractie uit diverse hoeken complimenten over haar inbreng in de vergadering, ook van niet PE leden.