Aad volgt de Raad

geplaatst in: Algemeen, column | 1

Door Aad Bezemer – Tijdens de Raadsvergadering van 15 juni werd over twee belangrijke onderwerpen een besluit genomen. Als eerste werd de Structuurvisie voor het Landgoed Veldwijk en de Hooge Riet vastgesteld. Een belangrijk besluit, want “Veldwijk is van ons allemaal”. Bijzonder hierbij was dat er een door alle fracties ondertekende motie werd ingediend (en aangenomen). Het initiatief voor deze gezamenlijke motie was afkomstig van Progressief Ermelo die daar dan ook terecht alle lof voor kreeg van de andere fracties. De motie zal ertoe moeten leiden dat de visie op een aantal onderdelen wordt verduidelijkt en aangescherpt. De wethouder kon zich hier in principe ook goed in vinden.

 

Het andere onderwerp betrof het vaststellen van het Bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.. Mede gezien de lange ontwikkelingsgeschiedenis van dit bestemmingsplan uitten de meeste fracties hun waardering voor het feit dat het nu zo ver was. Toch waren er ook de nodige kritiekpunten. Die betroffen onder andere de mogelijke effecten van de toename van het winkeloppervlak, de beeldkwaliteit van met name de winkelgevel van het zogenaamde Plusblok en de gevolgen voor de bewoners van de appartementen boven het Plusblok. Nadat in de voorafgaande commissievergadering PE had laten weten met de betreffende bewoners over het bestemmingsplan te hebben gesproken, bleken de meeste fracties de bewoners nu ook te hebben ontdekt…

Als reactie op de kritiekpunten gaf de wethouder nog eens aan waarom deze ontwikkeling in gang was gezet: versterking kernwinkelgebied, bevorderen recreatief winkelen (winkelrondje), kwaliteitsverbetering entree kernwinkelgebied (via de Markt). Met betrekking tot dat laatste gaf de wethouder te kennen dat het hem een raadsel was hoe er ooit een vergunning voor het Plusblok was gegeven…

Als ik me dan bedenk dat de nieuwe ontwikkeling er toe leidt dat de Burgemeester Langmanstaat ter plaatse zal worden begrensd door het nieuwe Aldiblok van 15 meter hoog (met een “hoogte-accent” van 18 meter) en door het nieuwe Plusblok van 6,5 meter hoog, waarbij de laatst genoemde gevel anders dan eerder beoogd, winkelramen krijgt die voor 80% mogen worden dicht geplakt, hoop ik dat men zich nog zal herinneren wie deze ontwikkeling heeft mogelijk gemaakt met instemming van nagenoeg de gehele gemeenteraad. Alleen PE had een andere visie op deze ontwikkeling: alleen het Aldiblok doen en het Plusblok niet! De voordelen van deze keuze zijn helder: de noodzakelijk (beeld)kwaliteitsverbetering wordt bereikt, het winkelrondje wordt gerealiseerd, er is minder behoefte aan meer parkeerplaatsen (parkeren voor de huidige Plus blijft behouden), er kunnen meer bomen blijven staan, het aantal winkel vierkante meters neemt minder toe (het College stuurt op nul toename) en misschien het allerbelangrijkste, het woongenot van de bewoners boven de Plus wordt niet aangetast!

Bij de stemming over het bestemmingsplan gaf PE dan ook aan tegen de ontwikkelingsmogelijkheden van het Plusblok te zijn. Alle andere fracties lieten hun kritische opmerkingen verder voor wat ze waren en stemden in met de plannen.

(Volledigheidshalve: de ontwikkeling van blok C, bestemd voor horeca, wilde niemand en werd unaniem afgewezen)

Het is voor mij overigens zeer de vraag of recreatief winkelen wordt bevorderd door grote(re) supermarkten in (de toegang van) het kernwinkelgebied. Immers, de meeste mensen rijden met de auto naar de supermarkt om boodschappen te doen, laden op het parkeerterrein de boodschappen van hun winkelwagen over in de auto en vertrekken weer. Mijn eigen ervaring is in ieder geval dat er een groot verschil zit tussen het doen van de verplichte boodschappen en fun-shoppen met een ijsje of een terrasje.

 

  1. G. Heemskerk

    Verstandige visie , ontbreekt helaas bij het college. Meer winkelmeters en minder woongenot. Maar een college dat kiest voor de ondernemer boven de gemiddelde inwoner maakt dit soort kille keuzes, jammer!