Geen compensatie bijdrage gehandicaptenvervoer

geplaatst in: 2007 | 0

Op 5 mei 2007 stond een bericht in de pers dat de rechtbank in Zutphen een uitspraak heeft gedaan over de bijdrage voor gehandicaptenvervoer. Een Ermeloër heeft met succes de verlaging aangevochten van de bijdrage die de gemeente hem heeft gegeven voor gehandicaptenvervoer. Volgens de rechter heeft de gemeenteraad destijds een besluit genomen dat strijdig is met een eerdere beslissing van de raad. Progressief Ermelo leek het rechtvaardig dat na deze uitspraak van de rechter vergelijkbare gevallen ook gecompenseerd zouden worden. PE heeft daarop de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Wat is de reactie van het college op de uitspraak van de rechtbank?
 • Heeft het college inzicht in het aantal vergelijkbare gevallen?
 • Zo nee, gaat het college deze in kaart brengen?
 • Is het college van plan om actief personen in een vergelijkbare situatie te benaderen en hen te compenseren voor de te lage ontvangen bijdrage?

Tot verbazing van PE wilde het college niet overgaan tot compensatie van vergelijkbare gevallen. Reden voor PE om tijdens de raadvergadering van 14 juni met een motie te komen. Helaas kreeg deze motie geen meerderheid in de raad, waardoor deze verworpen werd.

Motie:

De raad van de gemeente Ermelo in vergadering bijeen op 14 juni 2007,

Overwegende dat:

 • Via het raadsbesluit van 29 oktober 2003 en de communicatie daarover zijn Wvg-cliënten ervan op de hoogte gesteld dat de jaarnormbedragen voor tegemoetkoming in de extra kosten van vervoer voor 2004, 2005 en 2006 zijn vastgezet
 • In afwijking daarvan de raad besloten heeft tot een bezuiniging, waardoor het bedrag voor 2006 toch verlaagd is
 • Dat de rechtbank onlangs een beroep in een individueel geval gegrond heeft verklaard
 • Dat ook de gemeentelijke bezwarencommissie, in de gevallen waarbij een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel is gedaan, de bezwaren gegrond heeft verklaard
 • Dat de raad achteraf gezien niet had mogen besluiten tot de bezuinigingsmaatregel voor 2006
 • Dat het rechtvaardig is om vergelijkbare gevallen ook te compenseren
 • Dat het college, in de beantwoording van de door PE gestelde schriftelijke vragen, aangeeft niet over te willen gaan tot compensatie van vergelijkbare gevallen

Geeft het college opdracht om:

 • De overige cliënten te compenseren die in 2006 ten onrechte een lagere bijdrage in de extra kosten van vervoer hebben ontvangen
 • Deze cliënten daarvoor actief te benaderen
 • De kosten te dekken uit het overschot op de rekening 2006.

Aline Verhoef-Franken,
fractievoorzitter Progressief Ermelo