Grote twijfels over woningbouw blijven

geplaatst in: 2008 | 0

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september 2008 heeft de gemeenteraad de tussenrapportage van het college over de beoogde verhuizing van DVS naar de Telgter Eng behandeld. Progressief Ermelo maakt zich nog steeds grote zorgen over de voortgang van het project. Over de haalbaarheid van het oorspronkelijke doel, goedkope en betaalbare woningbouw aan de Sportlaan, bestaat steeds meer twijfel. Ondanks eerdere toezeggingen van de kant van het college van B&W is nog steeds niet duidelijk of en zo ja, hoeveel, goedkope woningen er zullen komen.
Daarnaast lopen de riscico’s op. Onder andere omdat er – tegen de zin van Progressief Ermelo in – voor gekozen is om ook EFC te laten verhuizen.
Mede onder druk van PE heeft het college toegezegd dat de gemeenteraad eerst over het woningbouwprogramma kan besluiten, voordat het bestemmingsplan voor de Telgter Eng, de boogde nieuwe locatie voor de onder andere DVS '33, ter vaststelling in de gemeenteraad komt.

De volledige bijdrage van aan het debat in de gemeenteraad, van raadslid Laurens Klappe, vindt u hieronder.

 

Geacht college,
Eerder dit jaar, op 17 januari 2008 hebben we gesproken over ontwikkelingen op de Telgter Eng. Ook in de maanden daarna is het onderwerp nog aan de orde geweest, zoals u zich ongetwijfeld kunt herinneren, maar ik wil u graag nog even mee terugnemen naar januari.

PE heeft zich toen uitgesproken tegen de wijze waarop u verder inhoud wenste te geven aan de beoogde verhuizing van DVS’33 naar de Telgter Eng.

Daarvoor golden destijds 4 argumenten:

1. het ontbreken van zicht op betaalbare woningbouw
2. het verplaatsen van EFC en bebouwen van de Zanderij, inclusief de extra financiële risico’s
3. het zonder akkoord van de raad streven naar een Zuidelijk ontsluiting van de beoogde nieuwbouw aan de Sportlaan
4. en de gebrekkige communicatie met onder andere omwonenden.

Ondanks onze bezwaren heeft de meerderheid van de raad indertijd ingestemd met het verder gaan met het ontwikkelen van de plannen.
PE heeft deze met belangstelling gevolgd. In de hoop dat een en ander zich ten goede zou keren met als doel goedkope en betaalbare woningen voor ogen.

Helaas roept de tussenrapportage van nu, weer vele vragen op:

programma’s van eisen (blz 2)
1. Waar blijven de betaalbare woningen? In januari werd ons een workshop voorgehouden om mee te denken over wat er kon komen. Na deze workshop konden fracties (binnen drie dagen) voorstellen en suggesties indienen. Alleen de ChristenUnie en PE hebben dit overigens gedaan, waarna er in maart een programma van eisen zou liggen (wethouder Vliek: ‘expliciet wordt tijdens de workshop naar voren gebracht wat de financiële consequenties zullen zijn voor de gemeente, de eigenaren en de ontwikkelaar. De raad zal vroegtijdig betrokken worden bij het opstellen van het programma van eisen in maart. Dit geldt zowel voor de Sportlaan als de Zanderij’ einde citaat). Hierna hebben we nooit meer iets vernomen over een programma van eisen, ondanks vragen hierover in april.

Nu (september 2008) zou dit vrijwel gereed zijn (pag 2) en zou dit in samenspraak met de wijkplatforms West en Zuid (werkgroep) gedaan zijn. Echter het exacte woningprogramma moet er nog ingebracht worden. Dit was voor PE nu net de essentie van het plan.

2. Hoe kunt u zeggen dat de clubs goed passen in het programma van eisen als u op 4 september aan de stichting Telgter Eng laat weten dat de groenstrook verkleind wordt om maximaal ruimte voor sportvelden te creëren. Terwijl tevens aan de raad is toegezegd dat er een goede landschappelijke inpassing zou plaatsvinden?

fiscale en aanbestedingsrechtelijke aspecten (blz 2)
3. Hoe kunt u verklaren dat het beeld over het beoogde eigendom van de sportvelden en accommodaties van u zo verschilt met het beeld dat de verenigingen hebben?

4. Waarom werd de informatie uit november 2007 (over de fiscale complicaties) pas in juli aan de verenigingen verstrekt en pas in september aan de raad?

5. Kunt u aan de hand van verslagen aantonen dat u eerder duidelijkheid verschaft heeft aan de verenigingen in de periode tussen het uitkomen van de adviezen (november en december 2007) en het ondertekenen van de contracten door de verenigingen in maart?

planning (blz 3)
De planning gaat uit van bouwen medio 2011. ‘Maar dan moet er in de procedure verder ook niets tegenzitten.’
6. Is dit niet al te optimistisch gedacht, zeker nu u uw eigen weerstand aan het creëren bent? (kritiek van verenigingen, omwonenden, de Gelderse milieu federatie) Is het reëel te verwachten dat we hier in oktober al zicht op hebben?

7. Hoeveel grond is er inmiddels al aangekocht?

procedurele medewerking provincie (blz 3)
8. Is de schriftelijke verklaring van de provincie inmiddels binnen?

verkeersinfrastructuur (blz 3)
9. Wat is het standpunt van de provincie over het maken van een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg?

Mijlpalen (pag 4)
10. Hier ontbreekt volledig de planning van de verkeersaanpassingen. Wanneer volgen deze?

Notitie financiële haalbaarheid
Genoemd wordt dat de woningbouw op de Zanderij en Sportlaan als kostendrager dienen voor het sportpark. In het verleden is besloten dat: Taweb en Trefpunt dienen als kostendrager voor goedkope woningbouw aan de Sportlaan.

Met de Zanderij erbij creëert u een groter risico en wij zien de Sportlaan zeker niet als kostendrager.

tot slot
Op 3 van de 4 bezwaren van januari zijn we inmiddels ingegaan.
Het blijkt ons dat ook op het vierde onderdeel, de communicatie, nog geen voortgang geboekt is.

• Op 4 september stuurt u een brief aan de stichting Telgter Eng met de mededeling dat op 5 september een aangepast ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd. Met een verandering ten nadele van de omwonenden.

• DVS voelt zich als gesprekspartner misleid.

• De raad wordt onvoldoende geïnformeerd (programma van eisen is niet tijdig geleverd, het bestaan van een onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op de Telgter Eng, notities over fiscaliteit)

Onze conclusie:

Het is nog steeds Nee, tenzij. We weten nog steeds niets over het essentiële punt goedkope woningbouw, de risico's stijgen en de communicatie loopt nog steeds niet goed."

Laurens Klappe