Programmabegroting 2009-2012

geplaatst in: 2008 | 0

Kernpunten uit de reactie op begroting 2009 van PE
woningbouw, groen, sociaal en communicatie

Wat vindt PE belangrijk in 2009? Tijdens de raadsvergadering van 23 oktober werd besloten over de gemeentebegroting voor volgend jaar.

We maken ons zorgen over de woningbouwprojecten. Gaan we de noodzakelijke goedkope huur- en koopwoningen bouwen? En welke financiële risico’s zijn er?
Ook belangrijk is het klimaatbeleid, of beter gezegd, dat Ermelo dat nog niet heeft. Een  gemeente kan veel doen, bijvoorbeeld in de eigen gebouwen of door milieuvriendelijke woningbouw. Hoogste tijd voor concrete acties.
Ook veel zaken op sociaal- en welzijnsbeleid vragen aandacht. Zoals de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het extra ondersteunen van mensen die leven in (stille) armoede.
De complete reactie van fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken volgt verder.

 

Bij de kadernota in het voorjaar heeft Progressief Ermelo gepleit voor een socialere en groenere begroting. Met die blik hebben we gekeken naar deze begroting.

Ik wil ingaan op een aantal punten:
– woningbouw
– klimaatbeleid
– een aantal onderwerpen uit het welzijns en sociale beleid
– communicatie door de gemeente

In het algemeen valt op dat de begroting  sluitend is en zelfs nog wat ruimte biedt. Strakker begroten is daar één van de oorzaken van. Verder is het goed om te zien dat de ozb volgend jaar alleen een beperkte inflatiestijging heeft.

Maar : de begroting geeft ook een beeld van grote risico’s, met name rond de woningbouwprojecten.
Gaat de verkoop van het Trefpunt inderdaad voorspoedig lopen en brengt dat voldoende op? Hoe groot zijn de risico’s bij de Verbinding? En hoe zal het gaan met de onduidelijkheden in het project Telgtereng: grondaankoop, fiscaliteit, nog geen kosten begroot voor aanpassingen in de wegen, etc.
De wereldwijde kredietcrisis kan bovendien deze risico’s versterken.
Dus ja, de begroting is nu sluitend, maar we maken ons wel degelijk zorgen.

Woningbouw

Ik noemde de financiële aspecten van de woningbouwprojecten. Die hangen zeer nauw samen met een tweede zorg die we daarbij hebben, namelijk de realisatie van goedkope huur- en koopwoningen.
Uit de begroting blijkt (blz. 32) dat de nieuwbouw nu nog fors afwijkt van de gewenste verdeling huur/koop en duur/goedkoop volgens het KWP.
En ja, we weten dat dit afspraak is, omdat bijvoorbeeld Het Trefpunt geld moet opbrengen om op het dvs-terrein goedkoop te bouwen.
Maar die dure woningen staan er straks al wel. En het bouwen van goedkope woningen wordt steeds onzekerder. Zie de perikelen rondom het dvs-terrein en de Verbinding.
Wij houden ons hart vast!

Klimaat

Het Klimaatbeleid blijft ons bezig houden.
Het is goed dat er een werkgroep uit de raad bezig is om te kijken op welke wijze we als raad goed de kaders kunnen gaan stellen.
Anderzijds vinden wij het de hoogste tijd. We moeten aan de slag, of sterker nog, we hadden al lang aan de slag moeten zijn.
Het tempo erin dus, wat ons betreft.
Zeker nu er vanuit de regio voorstellen voor klimaatbeleid zijn. En overigens, een organisatie als Senter Novem heeft ook allerlei mogelijkheden op een rijtje. Kijkt u maar!   ….

Nog een paar andere groene punten:

– we vragen nogmaals het college om zich in te zetten voor het herstel van de dienstregeling van buslijn 104. Bent u bereid om contact met de provincie op te nemen? En neemt u dan meteen de vraag over de buurtbus op vrijdagavond mee?

– Twee weken geleden noemde ik de fietsenstallingen in het centrum. De wethouder nodigde ons uit met suggesties voor locaties te komen.
Wij vinden het Raadhuisplein nog steeds heel geschikt, en zien niet zoveel beren op de weg als het college.
Daarnaast lijkt een stalling naast de Enk (richting dr. Holtropstraat) logisch. Dat mag ook best een paar parkeerplaatsen kosten.

– Bij de herinrichting van de parkeerplekken bij het station zijn gelukkig de bomen behouden. Lang leve de lijst met monumentale bomen!

Een aantal onderwerpen uit het welzijns en sociale beleid

We willen een aantal voor ons belangrijke punten uit het welzijn- (of zo u wilt) sociaal beleid, benoemen:

– We willen zo spoedig mogelijk gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden voor armoedebeleid zoals het kabinet die heeft gepresenteerd.
Het gaat dan bijv. om automatisch kwijtschelding van belastingen en de ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen.
We kijken uit naar het plan van de IGSD hiervoor.

– Een tijdje terug stond in de krant een interview met onze zwembadmanager. Het blijkt dat steeds meer kinderen slechter kunnen zwemmen. Onze bange vermoedens bij het afschaffen van het schoolzwemmen bleken dus terecht. Voor de coalitie is dit een oude koe die we niet meer uit de sloot mogen halen. Wij willen echter die koe leren zwemmen, zodat dat ook niet meer hoeft. We blijven zoeken naar mogelijke oplossingen.

– We zullen de implementatie van de Wmo nauwlettend volgen. Worden de plannen uit de dikke beleidsnota daadwerkelijk acties? En hoe tevreden zijn onze klanten?

– Wijkgericht werken. Uitgebreid besproken in de vorige vergadering.
We zijn niet blij met het stuk zoals dat er nu ligt.
Wat ons betreft: eerst weten wat je wilt, daarna kijken hoe je daaraan geld uitgeeft.
We zijn daarom nu tegen de extra fte voor wijkcoördinator, waarvoor nu geld in deze begroting is opgenomen.

– De huisbezoeken aan 75+-ers en de ouderenadviseur komen er.
Bij de kadernota stonden die in het voorstel van het college nog als 2e prioriteit, die hadden voor ons toen al de eerste prioriteit.
We zijn er dus blij mee dat deze uitgevoerd worden.

Communicatie

We maken ons zorgen over de communicatie door de gemeente bij allerlei projecten. Voorbeelden: Telgtereng en dvs-terrein, de knip in de Julianalaan, de herinrichting van de Harderwijkerweg.

Er is naar onze mening onvoldoende duidelijkheid over met wie, wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt. Krijgen bewoners op tijd informatie? Mogen ze nog meepraten, en zo ja, waarover dan precies? 

We zien te weinig sturing en visie op dit gebied. College, neem deze handschoen op!

Nog twee punten:

– onze eigen ondersteuning. We hebben al vaker de wens uitgesproken om, naast de griffier, een volledige fte griffie-ondersteuning te hebben. Dat is in deze begroting helaas weer niet opgenomen, we steunen van harte het amendement dat zodadelijk ingediend wordt.

– en tenslotte, en meestal beginnen we hiermee, maar nu doen we ‘m maar als uitsmijter: Inhoudelijk gezien zouden wij op onderdelen andere keuzes maken. Dat zal u duidelijk zijn.
Maar de opzet en leesbaarheid van de begroting verdienen een echt compliment.
Het biedt ons als gemeenteraad de mogelijkheid om de verschillen in opvattingen en de te maken keuzes goed voor het voetlicht te brengen. En daar gaat het hier vanavond immers om.