wat is nut en noodzaak verhuizing dvs naar telgter eng?

geplaatst in: 2008 | 0

Meningsvormende besptreking van het bestemmingsplan Telgter Eng
Raad 4 december 2008.

Tijdens het agendapunt kwartaalrapportage verhuizing DVS is de stand van zaken verplaatsing DVS al uitgebreid besproken. Dit bestemmingsplan is er een uitvloeisel van.
Op een aantal punten willen we nog ingaan.

Er zijn vele zienswijzes (bezwaren) ingediend.
Veel van de bezwaren kunnen wij begrijpen en ten dele ook meevoelen.

Belangrijk is of er zulke zwaarwegende overwegingen zijn dat de bezwaren hiervoor moeten wijken.

Vanaf pagina 27 van de nota behandeling zienswijzen gaat u in op het nut en de noodzaak.

Wat PE betreft komt dit bestemmingsplan daarom te vroeg.
De wens tot het creëren sportpark is alleen ingegeven door de noodzaak DVS te verplaatsen. Met als doel goedkope woningen. Daar is nog geen definitief besluit over genomen. Het nut en noodzaak om dit bestemmingsplan vast te stellen is daarmee dus nog niet onderbouwd.

In de toelichting op het raadsvoorstel zegt u dat zich gaande weg de zoekvraag zich verbreed heeft tot een zoekvraag naar een volwaardig sportpark.
Dit is nooit onze invalshoek geweest.

Er is daardoor wel een probleem gecreëerd. Omdat er op de Telgter Eng ruimte gecreëerd moest gaan worden voor het verplaatsen van EFC.
Hier zijn we van het begin af tegen geweest.

Verdere consequentie van die ingeslagen weg is dat de landschappelijke inpassing minimaal wordt door de te kleine oppervlakte voor wat het college er realiseren wil.
Ook hier heeft PE eerder bezwaar tegen ingebracht.

Tot slot.
U gaat in op de diverse beleidsplannen die opgesteld zijn voordat er sprake was van een sportpark en legt de bezwaren daarom terzijde.
Het opstellen van beleidsplannen is er nu juist voor om incidentele vragen en ontwikkelingen te toetsen aan breed doordachte visies.
Wat PE betreft kan dat alleen maar als de nieuwe omstandigheden zo zwaarwegend zijn dat ze die afwijking rechtvaardigen.

Zoals we aan het begin reeds zeiden is dat nut en die noodzaak nog niet voldoende aangetoond. Immers we weten niet of er (voldoende) goedkopen woningen zullen komen. Bij de bestuitvorming, over twee weken, zullen we besluiten of onze bezwaren voor ons zwaar genoeg wegen om tegen het bestemmingsplan te zullen stemmen. 

Laurens Klappe
raadslid Progressief Ermelo