tegen bestemmingsplan telgter eng

geplaatst in: 2008 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2008 heeft Progressief Ermelo zich tegen het vaststellen van het bestemmingsplan Telger Eng uitgesproken. Raadslid Larurens Klappe deed dit met de volgende bijdrage:

Zoals twee weken geleden al aangegeven hebben we als Progressief Ermelo erg geworsteld met de vraag wat te doen met de besluitvorming met betrekking tot dit bestemmingsplan.

Het ging om de vraag:
• Het bestemmingsplan sec beoordelen of in samenhang met de verhuizing van de sportverenigingen
• en wat zijn dan de argumenten voor of tegen

In het afgelopen jaar zijn er vele argumenten op tafel gekomen.
Van grote visies tot eigenbelang, van betrokken inwoners en van zakelijke belanghebbenden. Van belangenverenigingen op het gebied van wonen en milieu.

De argumenten hadden betrekking op, om er eens een paar te noemen:
• verkeersveiligheid
• groeninpassing
• de meest gewenste locatie voor sport
• de aard van de te bouwen woningen
• de prijs voor de grond
• aantasting van belangen van b.v. camping, kampeerboerderij en omwonenden
• de onoverzienbare risico’s
• behoud van sport in de wijk
• de bereikbaarheid van het sportpark
• het aantasten van natuurwaarden
• de aanwezigheid van de vuilstortplaats
• een extra weg langs de hei ter ontsluiting van de sportlaan
• enz. enz.

Op het vast te stellen bestemmingsplan zijn ook vele zienswijzen binnen gekomen.
Veel van de bezwaren konden we invoelen.
Dat zal voor veel andere raadsleden niet anders zijn.

Doorgaan betekent:
• nog meer geld uitgeven als gemeenschap, met als hoop dat we op acceptabele wijze de eindstreep halen en de gewenste goedkope woningen kunnen bouwen.
• Maar ook onzekerheid bij alle betrokkenen en ook voor hen grotere kosten omdat veel mensen zich ongetwijfeld gedwongen voelen juridische procedures aan te gaan.

Stoppen betekent:
• dat er veel werk, en veel geld uitgegeven is voor niets

Als Progressief Ermelo voelen we deze verantwoordelijkheid zwaar op ons rusten. Temeer daar PE in 2003 zelf gepleit heeft te onderzoeken of DVS’33 niet verplaatst kon worden.
We dachten goud in handen te hebben. Omdat het toen ging om verplaatsing naar het Trefpunt. Zowel Trefpunt als de Sportlaan waren in het bezit van de gemeente.
Later heeft er ook nog een koppeling met het Tawebterrein en de Driesprong plaatsgevonden.

Het bouwen van goedkope woningen is altijd ons ijkpunt geweest.
Wij waren bereid hiervoor veel opzij te zetten. Maar het lijkt ons nu goud geld te kosten.

En ook worden er gouden bergen beloofd als gesteld wordt: gaandeweg het proces heeft de zoekvraag zich immers verbreed, zodanig dat er nu sprake is van een zoekvraag naar een locatie voor een volwaardig sportpark (pag 2 raadsvoorstel).

De vraag is: als we in 2005 hadden geweten wat we nu weten, hadden we dan ook dit traject ingezet?
En als er nu zoveel vragen zijn, wanneer of wat is dan het moment om nog te stoppen.

Het college heeft toegezegd om in het voorjaar van 2009 met een onderzoek naar alternatieve plannen te komen. Pas dan zal het punt of no return zijn.
Op het eerste gezicht lijkt het een aantrekkelijke optie dit af te wachten.
Immers, we houden alles nog open.

Bestuurlijk is het echter een monstrum. Er wordt een bestemmingplan vastgesteld met nadrukkelijk de afspraak dat het over drie maanden weer onderuit gehaald kan gaan worden door deze raad.
Ondertussen zal het wel verdedigd moeten worden bij de Raad van State.

• En welke alternatieven krijgen we dan die nu nog niet bekend zijn?
• Welke nieuwe argumenten kunnen we nog verwachten in maart?
• Komen er gaandeweg het traject niet weer telkens nieuwe onderzoeken en nieuwe informatie?
• Zijn de risico’s en de hoogte ervan in maart dan allemaal bekend om met een gerust gevoel dan tot finale besluitvorming te komen?

Progressief Ermelo is van mening dat we met het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan tot de finale besluitvorming zijn gekomen.

Dat brengt ons terug tot de uitgangspunten die we ons ook in januari van dit jaar gesteld hebben.

• Het moet zeker zijn dat er goedkope starters woningen op het DVS’33 terrein komen
• PE is er tegen dat ook de Zanderij betrokken wordt bij de herschikking
• De landschappelijke inpassing van het sportpark op de Telgter Eng moest afdoende gegarandeerd zijn

Nu dit alles niet gegarandeerd kan worden roept PE het college op de beoogde opbrengst van het Trefpunt in te zetten voor het kunnen bouwen van een substantiële hoeveelheid goedkope woningen op onder andere het terrein van de Driesprong.
En stemmen wij niet in met het bestemmingsplan Telgter Eng.

Laurens Klappe
raadslid PE