Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

geplaatst in: 2006 | 0

Na een lange voorbereidingstijd kon de gemeenteraad op 28 september 2006 voor het eerst ingaan op het concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Voor Progressief Ermelo een belangrijk onderwerp. Al in 2000 had PE zelf een notitie geschreven onder de titel ´Goed verkeer in Ermelo´. Op hoofdlijnen bleek deze notitie nog steeds actueel te zijn. Bij de behandeling van de nieuwe notitie heeft PE uitgesproken erg tevreden te zijn over de uitgebreide interactieve manier van besluitvorming waarvoor gekozen is. Er was een ruime inbreng van ondernemers, wijkplatforms, andere belanghebbenden en individuele burgers.

Voor een aantal onderwerpen hebben we nog eens extra aandacht gevraagd zoals: de voorkeur voor het aanleggen van vrij liggende fietspaden, de wens van de Julianalaan een 30 km weg te maken en aandacht voor het ontmoedigen van het naar school brengen van kinderen per auto. Het behouden van het gratis parkeren heeft voor PE geen prioriteit. Betaald parkeren kan, naast uitbreiding van blauwe zones, een middel zijn om het parkeren te reguleren.

Verder wil PE grote 30 km zones die ook als zodanig ingericht worden, maar dit hoeft zeker niet (alleen) met drempels te geschieden. Een concreet punt heeft PE nog bepleit om een bushalte bij de kazerne te plaatsen. Om dit te realiseren moet het college van Progressief Ermelo in gesprek met de provincie.

In de actualiteit is tenslotte nog de verkeersproblematiek op de Hamburgerweg. Meerder partijen bepleiten momenteel (lap)middelen om de onveiligheid te lijf te gaan. De enige echte oplossing was het verplaatsen van de industrie van Kerkdennen toen dit nog kon. Als enige partij heeft PE dit destijds bepleit. Ook voor de langere termijn blijft dit volgens PE de enige optie.